ประกาศ เรื่อง “ร่วมลดและคัดแยกขยะ ลดใช้แก้วพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร”