นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Website Policy of Child And Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI)

จัดทำเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2564

คำนิยาม

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

วัตถุประสงค์

เว็บไซต์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

1. ข้อกำหนดในการให้บริการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

1.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์ อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

1.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

1.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

1.4 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

1.5 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 1.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และ เข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้

**ในกรณีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์หยุดให้บริการเป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.7 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

2. การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้

2.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(1) โดยการใช้บริการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

2.3 ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆรวมถึงสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

4.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

4.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

5. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

5.1 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

5.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

6.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

6.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

7. การปฏิเสธความรับผิด

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของ ผู้ใช้เว็บไซต์หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมสุขภาพจิตจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

8.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมสุขภาพจิต กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

8.3ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย