ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เรื่อง ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิดและห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในพื้นที่สถาบันฯ