บริการ

- ประเมินความผิดปกติและการทดสอบพัฒนาการทางการพูด

- ฝึกกระตุ้น ภาษา การพูด การสื่อสาร ครอบคลุมได้ทุกความผิดปกติ เช่น พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง เสียงผิดปกติ เสียงแหบแห้ง

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองผู้ดูแลในการช่วยเหลือพร้อมทั้งการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อส่งต่อ