คําสั่งสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ที่ 17-2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital