บริการ

- ประเมินการทำหน้าที่ครอบครัว  และให้การปรึกษาครอบครัว แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็ก

- ประสานข้อมูลโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษาของแพทย์ และให้โรงเรียนมีความเข้าใจในการดูแลเด็ก 

- เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบครัวได้รับการประเมิน และได้รับการวางแผนช่วยเหลืออย่างรอบด้าน

- ให้ข้อมูลแหล่งช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ปกครองอื่น ๆ เช่น สวัสดิการทางสังคมต่างๆ การจดทะเบียนคนพิการ บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ การศึกษานอกโรงเรียน

- บริการวิชาการทางด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช ให้แก่นักศึกษาที่สนใจศึกษาเฉพาะทางสุขภาพจิต และจิตเวชเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว