บริการ

- ประเมินแรกรับเพื่อคัดกรองผู้ป่วย

- ให้การพยาบาลการให้ความรู้สุขภาพจิตศึกษา

- บริการคลายเครียด

- ปรับพฤติกรรม

- ประเมินพัฒนาการ / กระตุ้นพัฒนาการ

- ครอบครัวบำบัด

- บำบัดเกม / ยาเสพติด

- จัดอบรมกลุ่มสําหรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นและกลุ่มผู้ปกครองวัยรุ่น