บริการ

- ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก อันได้แก่การประเมินระดับเชาว์ปัญญา การประเมินระดับพัฒนาการ การทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้ การทดสอบบุคลิกภาพ 

- ทำจิตบำบัดทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เช่น การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI) จิตบำบัดตามแนว Satir จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม CBT เป็นต้น

- ฝึกทักษะการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) ให้แก่ผู้ปกครองและครอบครัว