สิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง สิทธิเบิกได้กรุงเทพมหานคร และสิทธิเบิกได้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  • ผู้รับบริการอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป นำบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้ง
  • หากผู้รับบริการอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิ

ผู้รับบริการ ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งเมื่อชำระเงินค่าบริการ

หมายเหตุ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ (เบิกหน่วยงานของรัฐ) ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินการในเรื่องของระบบ