คณะผู้บริหารสถาบันฯ

คณะผู้บริหาร

พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
โทร. 02-248-8999

พญ.วรินทิพย์ สว่างศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นางวีณา เชี่ยวไรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางภิญโญ อิสรพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
พญ.ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
นางสาวศศกร วิชัย
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ