บริการ

- ทำกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยในการส่งเสริมหรือเพิ่มทักษะความสามารถในการเล่น

- ทักษะการดูแลตนเอง และทักษะความพร้อมในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความจำ ความเข้าใจ หรือสมาธิ

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองหรือครูในการช่วยเหลือ พร้อมกับการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆ เพื่อส่งต่อ