บริการ

- ประเมินผู้ป่วยในด้านทักษะต่างๆ 

- พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะที่บกพร่องพื้นฐาน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านทักษะการอ่าน (Dyslexia) ด้านทักษะการเขียน (Dysgraphia) ด้านทักษะคณิตศาสตร์ (Dyscalculia)

- เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุดให้แก่ผู้ปกครอง