ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร