การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การให้บริการ

14. มาตรฐานการ ให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ
16. รายงานผลการ สำรวจความพึง พอใจการให้บริการ
17. E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
19. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 5 เดือน
20. รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

31. เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร
32. การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร