ฝึกอบรม

หลักสูตรการปฎิบัติ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มงานคลินิกเฉพาะทาง สายด่วนสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

คุณสมบัติ

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาโดยการรับรองของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4

 2. ต้องกำลังศึกษาในหลักสูตร

             2.1 สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ระดับชั้นปีที่ 4

             2.2. สาขาวิชาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องผ่านรายวิชาจิตวิทยาให้การปรึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 1. สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นผลัดได้ (เวรเช้า บ่าย ดึก)

 2. สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทั้งแบบ Onsite และ Online

 3. มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกประสบการณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรือแทปเล็ต และอินเตอร์เน็ต

 4. มีอาจารย์นิเทศ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอด

ห้วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการเข้าฝึก

เอกสารประกอบการฝึกงาน

 

 

 

กลุ่มดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ประเภท

ชั้นปี

ระยะเวลา

ศึกษาดูงาน

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ต้น - ปลาย

1/2 - 1 วัน

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

2 - 4

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท

1 - 2

หน่วยงานภายนอก ภายในประเทศ

-

หน่วยงานภายนอก นอกราชอาณาจักร

-

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา

 

 

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

4

12 - 16 สัปดาห์

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท

1

14 สัปดาห์


 

ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา

 

 

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียนรู้

หมายเหตุ

1

รู้จักองค์กรและภาพรวม (Orientations)

 

2

ทบทวนเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการให้การปรึกษา

 

2 - 4

สังเกตการณ์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์

 

4 - 10

ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์

 

 

กิจกรรมวิชาการ

 • Case Conference

 • Journal Club

 • Topic Interest

กิจกรรมบริการนอกหน่วยทางวิชาชีพจิตวิทยา (ถ้ามี)

 

ตามตารางที่กลุ่มงาน/สถาบันฯกำหนด


 

ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ

เป็นไปตามที่สถาบันฯกำหนด

การประเมินการปฏิบัติงาน

1.ประเมินตามความคาดหวังของสถานศึกษา

2.ประเมินตามความหวังของสถาบันฯ

2.1 ปฏิบัติงานให้การปรึกษาทางวิชาชีพจิตวิทยาได้ตามกำหนด

2.2 เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและนำเสนอ Case study ตามที่กำหนด


 


 

 1. มหาวิทยาลัยที่จะส่งนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โทรมาสอบถามด้วยวาจาในช่วงเวลาที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ว่าทางกลุ่มงานคลินิกเฉพาะทาง สายด่วนสุขภาพจิต สามารถรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้หรือไม่

 2. เมื่อมีการตอบรับด้วยวาจาว่าสามารถรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ทางมหาวิทยาลัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

 3. เมื่อได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว ก็นำเสนอผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เพื่อยืนยันการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 4. ทำหนังสือรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพแจ้งกลับไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ซึ่งในจดหมาย ประกอบด้วย ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, รายชื่อนักจิตวิทยาที่ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ แบบตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 5. การรายงานตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะนำจดหมายส่งตัวจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัดมาให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ไม่ได้นำมาเอง ทางสถาบันการศึกษาจะส่งตามมาภายหลัง

 6. กลุ่มงานคลินิกเฉพาะทางสายด่วนสุขภาพจิต นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนะนำให้บุคลากรในสถาบันรู้จัก รวมทั้งปฐมนิเทศเพื่อแนะนำบริบทของกลุ่มงานคลินิกเฉพาะทางสายด่วนสุขภาพจิต

 7.  

 8. เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำเร็จแล้ว ต้องดำเนินการส่งผลประเมินการฝึกงานโดยรวบรวมแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์จากที่ปรึกษาประจำเวร

 9. จัดทำสรุปคะแนนผลประเมินการฝึกงาน

 10. ทำหนังสือแจ้งสถาบันต้นสังกัด พร้อมแนบผลประเมินการฝึกงาน

  1. จดหมายยืนยันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและส่งตัวนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกฯ 1 ฉบับ

  2. จดหมายตอบรับให้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ฉบับ

  3. แบบฟอร์มบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ฉบับ

  4. ใบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ฉบับ