ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital