คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม ปัญหาด้านการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม รับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุ 2 ถึง 18 ปี โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีบริการด้านต่างๆดังนี้

ปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- ปัญหาความสัมพันธ์/สังคม เช่น การรังแกกัน
- ปัญหาพัฒนาการ เช่น พูดช้า ช่วยเหลือตนเองได้ช้าไม่สมวัย โรคออทิสติก
- ปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว พูดปด หนีโรงเรียน ติดเกม ติดอินเตอร์เน
- ปัญหาการเรียน เช่น บกพร่องด้านการเรียนรู้ ปฏิเสธไม่ไปโรงเรียน
- ปัญหาครอบครัว เช่น การอบรมเลี้ยงดูลูกที่ไม่เหมาะสม
- ปัญหาอารมณ์ วิตกกังวล การปรับตัวผิดปกติ ซึมเศร้า ทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย
- ปัญหาทั่วๆไป เช่น พี่อิจฉาน้อง เด็กปัสสาวะรดที่นอน เด็กติดเกม เด็กแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- โทรศัพท์ : 0-2248-8999

- facebook.com/สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

**สำหรับผู้ป่วยใหม่ในการบริการครั้งแรกผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ทันที (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน)**