การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น

 

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและเยาวชนเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน ?

ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี อยู่ที่ 3.2 ต่อ ประชากรแสนคน วัยรุ่นเพศชาย ฆ่าตัวตายสำเร็จมากเป็น 5 - 6 เท่า ของเพศหญิง

ในปี 2561 มีการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงฆ่าตัวตายในวัยรุ่นอายุ 10 - 19 ปี (จำนวน 5,345 คน) โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า ร้อยละ 22.5 เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีภาวะซึมเศร้ามากเป็น 9.8 เท่า ของวัยรุ่นที่ไม่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย

ดังนั้น : การเฝ้าระวังปัญหาซึมเศร้าในวัยรุ่น จึงเป็นมารตการที่สามารถป้องกันการฆ่าตัวตายมาตรการหนึ่ง

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุข