เด็กต้องการอะไรจากผู้ดูแล เมื่อต้องถูกแยกกักจากครอบครัว ในสถานการณ์โควิด19