6 วิธี ลดความรุนแรงในครอบครัว

 

1. สร้างความรักความผูกพัน ชื่นชม พูดคุย ทำกิจกรรม ร่วมกัน
2. จัดการความเครียด ออกกำลัง กาย นั่งสมาธิ
3. สื่อสารสร้างสรรค์ รู้จักประนี ประนอม เลี่ยงการโต้เถียง ไม่กดดัน
4. ไม่ใช้ความรุนแรง แก้ปัญหา แบบมีเหตุมีผล ใจเย็นและ รับฟัง
5. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกเพราะลูกเลียนแบบพ่อแม่
6. มีเวลาให้ครอบครัว ดูแล เอาใจใส่ มอบความรักไม่ให้ ขาดความอบอุ่น
 
ที่มา : ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ,  https://ppat.or.th/ppat_media_cats/infographic/page/2/