I-Message ที่นักเรียน ได้ยินจากครู

I-Message เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้ในการปรับการสื่อสารให้ดูเป็นมิตร น่าฟัง สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของเรา เพื่อให้คู่สนทนาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ แรงจูงใจรวมไปถึงพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้
 
#กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #นักเรียน #ครู