โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)