การลงโทษที่รุนแรง กับบาดแผลทางกายและใจที่เจ็บปวด !