สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รวมพลัง สร้างสรรค์สื่อดีสำหรับเด็ก คู่มือความรู้ วิจัย และ จัดกิจกรรมการบริการทางคลินิกที่หลากหลายเพื่อเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวได้ประโยชน์จากการใช้สื่อออนไลน์ที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ รวมถึง “รู้เท่าทันภัย

       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต รวมพลัง สร้างสรรค์สื่อดีสำหรับเด็ก คู่มือความรู้ วิจัย และ จัดกิจกรรมการบริการทางคลินิกที่หลากหลายเพื่อเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวได้ประโยชน์จากการใช้สื่อออนไลน์ที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ รวมถึง “รู้เท่าทันภัยออนไลน์” ป้องกันก่อนเกิดความเสียหายต่ออนาคตของชาติสืบไป ตามคำประกาศเจตนารมณ์ “วันส่งเสริมอินเทอร์เนตปลอดภัยแห่งชาติ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566” ที่ผ่านมา
 
       ประมวลภาพบรรยากาศ SID 2023 to CAMRI  7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ วุฒิสภา และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  พวกเราพร้อมใจสนับสนุน “การรณรงค์ส่งเสริมป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ต่อเด็กและวัยรุ่น” และร่วมสร้างสุขภาวะแก่สังคมโทยโดยรวม