งานสัปดาห์สุขภาพจิต “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”