การประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหาร องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นประธาน การประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ทุกปีคณะกรรมการบริหารฯ มีการเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง ความเข้าใจแก่สมาชิกเกี่ยวกับ การทํางานในพื้นที่ของ UNICEF ความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของ UNICEF กับวาระด้านการพัฒนาที่สําคัญของประเทศนั้น ๆ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ UNICEF ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นโอกาสให้สมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ ได้หารือเกี่ยวกับผลของการดําเนินการตามเอกสาร Country Programme กับภาครัฐ และหุ้นส่วนภาคเอกชนในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน โดยการเยือน ๆ แบ่งออกเป็นการเยือนโดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ และการเยือนร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ภายใต้สหประชาชาติ
 
โดยมีผู้แทนจากกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. แพทย์หญิงนพวรรณ  ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการ สถาบันราชานุกูล Noppawan Sriwongpanich, M.D. Director of  Rajanukul Institute
2. แพทย์หญิงวิมลรัตน์  วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  Wimonrat Wanpen, M.D. Director of Child and Adolescent Mental Health Institute
3. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันราชานุกูล Janarpar Sookatup, M.D. Medical  Physician, Senior Professional Level Rajanukul  Institute
4. นางสาวนันทินี  วงษ์จันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต Miss Nantinee Wongchan Foreign Relations Officer, Bureau of Mental Healgt Acdemic Affairs, Department of Mental Health
ณ กระทรวงการต่างประเทศ