มัลติมีเดีย

ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างวินัยในตัวเด็ก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก TOT สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต HERO Consultant 
 
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 
ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


VDO ความรู้สุขภาพจิต อื่นๆ