มัลติมีเดีย

การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน CPIS

งานสัมมนาการดำเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นในเขตสุขภาพแบบ Hybrid 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม  2566  
ณ  โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


VDO ความรู้สุขภาพจิต อื่นๆ