Thailand Safer Internet Day

ประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันรณรงค์ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1  ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (Thailand Safer Internet Day) หรือ SID2023  เป็นปีแรกและทุกปีนับจากปีนี้
 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต สานพลังรวมเป็นหนึ่งร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับองค์กรทั่วประเทศในการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย และ ยังคงให้บริการด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น คลินิกพิเศษเฉพาะทางแก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม #SID2023 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 8:30 - 12:30 น. ณ บริเวณหน้าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และร่วมสร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยได้ง่ายๆ เพียงติดแฮชแท็กในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ผ่านช่องทาง twitter เป็นหลัก
 
#TogetherSaferNet #SaferInternetDay
#SaferInternetThailand #วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย
#เน็ตเซฟไม่แซด #กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น