ผลกระทบของการติดเกมในแต่ละวัย

พฤติกรรมการติดเกม เป็นพฤติกรรมที่เด็กมีความหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมตนเองให้เล่นในเวลาที่กำหนดได้ ทำให้ต้องใช้เวลาในการเล่นนานติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือ ต้องใช้เวลาในการเล่นนานขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มเป็นหลายชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน เมื่อถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นก็จะมีพฤติกรรมในเชิงต่อต้าน หรือ มีปฏิกิริยาที่แสดงออกถึงอาการหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง ซึ่งบางคนอาจถึงขั้นเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้

ผลกระทบของการติดเกมในแต่ละวัย

วัยก่อนเรียน

 • สมาธิสั้น
 • ขาดทักษะสังคม
 • เสียพัฒนาการทางภาษาและสติปัญญา

วัยเรียน

 • อ้วน สายตาสั้น
 • ความรุนแรง
 • ติดเกม
 • วินัยการเรียน

วัยรุ่น

 • ค่านิยม พฤติกรรม เพศ
 • ค่านิยมบริโภค
 • ถูกรังแก
 • ถูกล่อลวง
 • ติดเกม

ที่มา : กรมสุขภาพจิต