เด็กไทยยุค 4.0 ที่สังคมในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความแข็งขัน จะต้องเก่งอะไรบ้าง ?

เด็กไทยยุค 4.0 ที่เกิดโตมาในสังคมที่เต็มไปด้วยความแข็งขัน จึงทำให้พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง ยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของลูกหลานเพื่อสร้างโอกาสเชิงการแข่งขันกันตั้งแต่วัยเยาว์ โดยจากผลการวิจัยพบว่า คุณแม่ให้ความสำคัญกับ 5 ความสามารถพิเศษ จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย!!!

 

ซึ่งผลวิจัยนี้มาจาก  Amarin Baby & Kids

เครือข่ายแม่ลูกที่เข้าถึงคุณแม่และสมาชิกครอบครัวถึง 21 ล้านคนต่อเดือน หรือ 73% ของแม่ไทยทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ความคาดหวัง และตัวแปรตัดสินใจต่างๆ ของคุณแม่ไทยยุค 2017

• 85% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านภาษา โดยคุณแม่อยากให้ลูกสามารถพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษาขึ้นไป
• 56% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านกีฬา เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางสังคม
• 45% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านการแสดง เพื่อให้ลูกกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ
• 42% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านดนตรี เพื่อสร้างทักษะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
• 23% ให้ความสำคัญกับทักษะพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

จากผลวิจัยจะเห็นได้ว่า พ่อแม่ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านภาษามากที่สุด และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุด จากผลวิจัยนี้แล้วเพื่อนๆ มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง ว่าทักษะไหนสำคัญกับ เด็กไทยยุค 4.0 มากที่สุด

 

ที่มา : https://www.smartsme.co.th/content/71162