ทุกคนช่วยลดความรุนแรง ต่อเด็กได้อย่างไร ?

???????? หลายครั้งที่ความรุนแรงกับเด็กเกิดขึ้นวนเป็นวัฎจักร จากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อกันเพราะแบบอย่างที่เห็น และจากประสบการณ์ที่เคยถูกกระทำมาก่อน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย หากเรารู้เท่าทันและสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข ความรุนแรงก็จะหมดไป ความรุนแรงต่อเด็ก หยุดได้ เริ่มที่เรา

#กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #ความรุนแรง #พ่อแม่