แถลงข่าวศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-๑๙ ประเด็น " รายงานสถานการณ์ แนวโน้ม​ พร้อมมาตร​กา​ร​ ฟื้นฟู​เยียวยา​ ช่วยเหลือและ​แก้ไขปัญหา​เร่งด่วน​"