สาเหตุที่เด็กติดเกม

สาเหตุที่เด็กติดเกม

สาเหตุที่เด็กติดเกม : ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) ได้อธิบายถึงลำดับความต้องการของมนุษย์ โดยที่ความต้องการจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความต้องการนั้น ถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องความต้องการ (Need) ของมนุษย์แล้ว เราจะสามารถเข้าใจพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น

ในการเล่นเกมนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามองว่า การออกแบบเกมทำให้ผู้เล่นได้บรรลุความต้องการ ตามหลักของมาสโลว์กล่าวคือ ได้รับการยอมรับและยกย่อง ความท้าทายในเกมเป็นสิ่งที่ทำให้ เยาวชนหยุดเล่นไม่ได้ การเล่นเกมออนไลน์ถือเป็นการสร้างสังคมของเด็กยุคใหม่ โลกในแกมเป็นโลกที่เขาเลือกได้ มีชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับเขา เป็นที่พึ่งเสำหรับเยาวชนเวลาที่ต้องการหนีจากความกดดันในชีวิตประจำวัน สาเหตุที่ทำให้เยาวชนติดเกมมิได้มีเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่เป็นผลลัพธ์ของหลาย ๆ ปัจจัยที่ผสมผสานและเกี่ยวข้องกันอยู่

สาเหตุที่เด็กติดเกม

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เด็กติดเกม

1. การเลี้ยงดูในครอบครัว

ซึ่งมักพบในครอบครัวที่ไม่เคยฝึกให้เด็กมีวินัยในตัวเอง ขาดกฎระเบียบกติกาในบ้าน ตามใจเด็กหรือมักจะใจอ่อนไม่ทำโทษเมื่อเด็กกระทำผิด บางครอบครัวมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กทำ หรือ ไม่มีกิจกรรมที่ทุกคนทำร่วมกัน พ่อแม่อาจไม่มีเวลาควบคุมเด็กหรือมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเวลาในการเล่นเกมของเด็ก ในช่วงแรกพ่อแม่อาจรู้สึกพอใจที่เห็นเด็กเล่นเกมเงียบ ๆ คนเดียวโดยไม่มารบกวนตน ทำให้ตนมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นหรือใช้เกมเสมือนเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก

2. สังคมเปลี่ยนไปสู่สังคมยุคไฮเทค

ปัจจุบันมีเครื่องมือที่มีพลังในการเร้าความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างมหาศาล สังคมวัตถุนิยม สังคมที่ขาดแคลนกิจกรรม หรือ สถานที่ที่เด็กจะได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ได้รับความสนุกสนานไปด้วย รวมถึงตัวเกมเองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กติดเกม เช่น ได้แสดงอำนาจ ได้ความสำเร็จท้าทาย อยากเอาชนะ ได้สร้างบุคลิกตนเอง ได้เพื่อนในเกมออนไลน์

3. ปัจจัยในตัวเด็กเอง

เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเกมมากกว่าเด็กทั่วไป เช่น มีโรคสมาธิสั้น ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้า หรือ วิตกกังวล ขาดทักษะทางสังคม เข้ากับเพื่อนไม่ได้ มีปัญหาการเรียน มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่ำ (Low Self-esteem)

สาเหตุที่เด็กติดเกม

การเล่นเกมไม่ใช่ปัญหา

แต่ปัญหาจากการเล่นเกมจะเกิดขึ้น

ต่อเมื่อผู้เล่นสูญเสียการทำหน้าที่ของตนเอง

และส่งผลต่อความสัมพันธ์

ของสมาชิกในครอบครัว

 


ที่มา คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน

โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์