การรังแกกันในโรงเรียน เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ความรุนแรง