การรับฟัง เสียงของเด็ก

 

หลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยร่วมลงนาม ระบุไว้ว่า ‘เด็กมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตและอนาคตของพวกเขา’
การรับฟัง 'เสียงของเด็ก' ไม่ใช่ฟังแค่เสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดหรือเสียง แต่เป็นการรับฟังลูก เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการของลูกที่แสดงออกมา 
 
ข้อมูล : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และเพจตามใจนักจิตวิทยา