ครอบครัวแบบไหน ไม่ทำร้ายเด็ก

ปัจจัยป้องกันที่จะทำให้ครอบครัวไม่ทำร้ายเด็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะมีลักษณะดังนี้
     
       - ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์  
       - ผู้เลี้ยงดูเติบโตในครอบครัวที่ได้รับความรัก
       - มีขอบเขตที่ดี ทั้งขอบเขตทางด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ และด้านสังคม
       - จัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรง
       - เป็นแบบอย่างที่ดี สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
       - รู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็ก
       - ผู้เลี้ยงดูเป็นที่พึ่ง ให้ความมั่นคงปลอดภัย
 
ที่มา :  https://oscc.consulting
#กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #พ่อแม่ #ผู้ปกครอง #ทำร้ายเด็ก