ปัจจัยอะไรบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ในสถานการณ์โควิด 19