ตารางให้บริการ

นักสังคมสงเคราะห์

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกในเวลา
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

09.00 – 11.30 น.

13.00 – 14.00 น.

อ.อภิรญา อ.อภิรญา
อ.จันทร์ชนก
อ.วรรณิศา
อ.หนึ่งฤทัย
อ.อภิรญา
อ.จันทร์ชนก
อ.วรรณิศา
อ.หนึ่งฤทัย
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
09.00 – 11.30 น.

13.00 – 14.00 น.
อ.อภิรญา อ.อภิรญา

อ.จันทร์ชนก
อ.วรรณิศา
อ.หนึ่งฤทัย
อ.อภิรญา
อ.จันทร์ชนก
อ.วรรณิศา
อ.หนึ่งฤทัย
เพื่อความเพื่อความสะดวก กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้าที่หมายเลข 02 248 8999 ต่อ 71010 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : 

1. ตารางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามภาระงานของผู้ให้บริการได้

2. กรณีที่ท่านต้องการรับบริการคลินิกนอกเวลา หรือบริการทางโทรเวช (Telepsychiatry) สถาบันมีนโยบายให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินโดยแพทย์คลินิกในเวลาก่อน ท่านสามารถแจ้งความประสงกับแพทย์ได้ในวันนั้น 

3. ผู้ป่วยกรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที                                                                           

ในกรณีพบแพทย์ ปิดรับบัตรนัด 11 : 00น. ในกรณีนัดช่วงครึ่งวันเช้า และ 14 : 00 น. ในกรณีนัดช่วงครึ่งวันบ่าย

หากผู้ป่วยมาหลังเวลาปิดรับบัตรนัดจะต้องทำนัดหมายใหม่
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันพุธ เวลา 16 : 30 - 20 : 30 น.
ผู้ป่วยเก่ายื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 30 นาที ผู้ป่วยใหม่ยื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 1 ชั่วโมง

รายชื่อนักสังคมสงเคราะห์

นางสาวจันทร์ชนก โยธินชัชวาล
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวหนึ่งฤทัย ถิ่นวงษ์เย็น
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ
นางสาววรรณิศา ยุบลชู
นักสังคมสงเคราะห์