• 75/5 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

    โทรศัพท์  02-248-8999 โทรสาร 02 248-8998

    สายด่วนสุขภาพจิต 1323

    E-mail : camribkk@dmh.mail.go.th

     

  •