การดำเนินการขับเคลื่อน
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567