การดำเนินการขับเคลื่อน
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 4

1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 5

1. กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 รอบ 12 เดือน