มูลนิธิ

มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

 CHILD  AND  ADOLESCENT  MENTAL  HEALTH  FOUNDATION

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

มูลนิธินี้ชื่อว่า  มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ย่อว่า  มูลนิธิ สจร. ใช้ชื่อเป็น  ภาษาอังกฤษว่า  CHILD  AND  ADOLESCENT  MENTAL  HEALTH  FOUNDATION

เครื่องหมายของมูลนิธิฯ คือ รูป พ่อ แม่ โอบมือประคองกอดลูก ชาย หญิงอยู่ในอ้อมแขน กรอบรูปหัวใจ และใต้รูปมีอักษรภาษาไทยอยู่เหนืออักษรภาษาอังกฤษ

สำนักงานของมูลนิธิ  ตั้งอยู่ที่  ๗๕/๕  ถนนพระรามที่ ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
  • - เพื่อช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิต
  • - เพื่อส่งเสริมเด็ก  วัยรุ่น และครอบครัว  ให้มีสุขภาพจิตที่ดี
  • - เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมมือกับบุคคล  คณะบุคคล องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
  • - เพื่อร่วมกับหน่วยงาน องค์กร องค์กรการกุศลอื่นๆ  ในการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการของมูลนิธิ
     
1. พลเอก ณพล บุญทับ ประธานกรรมการ
2. นายสุบิน พานธุวงค์ รองประธานกรรมการ
3. นายกมล ฤทัยเจริญลาภ รองประธานกรรมการ
4. นางสาวกัญจน์ อภิบรรณ์ รองประธานกรรมการ
5. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองประธานกรรมการ
6. นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์ รองประธานกรรมการ
7. นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานกรรมการ
8. นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ รองประธานกรรมการ
9. นายสมบัติเจริญ ตั้งนาวาดี กรรมการ
10. นางเรวดี สิริพลังคานนท์ กรรมการ
11. นางรสสุคนธ์ สุปัญญา กรรมการ
12. นางศันสนีย์ สุดประเสริฐ กรรมการ
13. นางศิริพร สุวรรณทศ กรรมการ
14. นางพิศมัย พงศาธิรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
15. นางรัติยา พัฒกุล กรรมการและเหรัญญิก

 

ช่องทางการบริจาค

สามารถติดต่อเพื่อทำการบริจาคได้ที่

ชั้น 3 ฝ่ายพัสดุ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

**สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย**