ใบสมัครงาน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 5 ปีหลัง) (ถ้ามี)4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
5. บุคคลอ้างอิง ( ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน )

ยื่นใบสมัครวันที่ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567