6 สิ่งที่ผู้กครองควรทำ เพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่น ในสถานการณ์ COVID-19

6 สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบาย ความคิดความรู้สึกไม่ดี

โดยรับฟังอย่างเข้าใจด้วยสีหน้าท่าที่สงบ ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

เด็กควรอยู่ใกล้ชิดกับ ผู้ปกครองให้มากที่สุด

ถ้าต้องฝากให้ผู้อื่นดูแล ควรเลือกคนที่ไว้วางใจได้ และผู้ปกครองควรติดตามสื่อสารกับเด็กอย่างสม่ําเสมอ เช่น โทรศัพท์ video calls

พยายามทํากิจวัตรประจําวัน ให้เหมือนเดิมมากที่สุด

โดยแบ่งเวลาให้เด็กได้ทบทวนบทเรียน ทําการบ้าน เล่น พักผ่อน ผ่อนคลาย และใช้เวลาในการทํากิจกรรม ร่วมกันในครอบครัว

มีข้อตกลงกติกาใน การใช้สื่อสังคมออนไลน์

โดยในช่วงนี้อาจยืดหยุ่นเวลาในการอยู่หน้าจอ เพราะจําเป็นสําหรับเด็กและวัยรุ่นในการติดต่อ สื่อสารกับเพื่อน และผ่อนคลายอารมณ์

หลีกเลี่ยงการพูดถึงข้อมูลที่บิดเบือน

ไม่พูดถึงข่าวลือทางลบต่อหน้าเด็ก แต่ควร ฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหา ป้องกัน รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมด้วยการอยู่บ้าน

เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการอารมณ์

เพราะเด็กจะคอยสังเกต ซึมซับ และนําไปใช้กับตนเอง เมื่อรู้สึกเครียดอาจลดเวลารับข่าวสารลง

 


ที่มา : สายด่วน 1323 / กรมสุขภาพจิต