การประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น”ในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ด้วยผลงาน “School Health HERO ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่”

     สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ผ่านการประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น”ในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ด้วยผลงาน “School Health HERO ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่” และขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับรางวัลฯกำหนดให้มีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ สำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
      โดยในงาน ได้รับเกียรติจาก พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผศ.ดร อิสระ อนันตวราศิลป์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าว