การสมัครเข้าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) สามารถติดต่อลงทะเบียน ตามเขตที่พักอาศัย ดังต่อไปนี้ 

- ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาลของรัฐ ที่อยู่ใกล้บ้าน หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

- กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ ณ สถานที่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ปัจจุบันได้แก่ สำนักเขตทุกเขต ในวันและเวลาราชการ

โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

- สูติบัตร กรณีผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือมีอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์

- ทะเบียนบ้าน หากพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติมได้แก่ ทะเบียนบ้านที่พักอาศัย หนังสือรับรองของเจ้าบ้านหรือผู้นำชุมชน ฯลฯ

การเข้ารับบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ผู้เข้ารับบริการต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ทุกครั้งที่มารับบริการที่สถาบัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร

2.ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาของท่าน

 

ตรวจสอบสถานพยาบาล > คลิ๊ก

 

หากไม่มีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาของท่าน ถือเป็นการใช้บริการผิดขั้นตอน ผู้รับบริการต้อง ชำระเงินเอง ตามระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า